Ako postupovať v prípade úmrtia

Pri úmrtí blízkej osoby Vám odporúčame použiť nasledovný postup:

Úmrtie, ktoré nastalo doma:

1. Zavolajte lekársku službu, tel. číslo: 112
2. Lekár vykoná obhliadku zosnulého, vystaví "List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí"
3. Zavolajte na NONSTOP službu Pohrebníctva NANTE, tel. č.: 0911 469 720, 0917 153 396
4. Prichystajte občiansky preukaz zosnulého, Listy o prehliadke mŕtveho, oblečenie pre zosnulého v ktorom bude pochovaný
5. Pohrebníctvo NANTE Zvolen zabezpečí prevoz zosnulého do chladiaceho alebo mraziaceho zariadenia


Úmrtie, ktoré nastalo v nemocnici, v domove sociálnych služieb:

1. Budete kontaktovaný personálom daného zariadenia, ktorý Vám poskytne informácie o úmrtí
2. Zavolajte na NONSTOP službu Pohrebníctva NANTE Zvolen, tel. č.: 0911 469 720, 0917 153 396
3. Prichystajte občiansky preukaz zosnulého (pokiaľ ho máte k dispozícii) a oblečenie pre zosnulého, v ktorom bude pochovaný

Úmrtie, ktoré nastalo pri dopravnej nehode, v lese, na ulici - úmrtie za neznámych okolností:

1. Budete kontaktovaný vyšetrovateľom policajného zboru, ktorý Vám poskytne všetky potrebné informácie
2. Prevoz zosnulého zabezpečí polícia alebo obhliadajúci lekár a uhradí náklady spojené s prevozom zosnulého
3. Zavolajte na NONSTOP službu Pohrebníctva NANTE Zvolen, tel. č.: 0911 469 720, 0917 153 396


Vybavenie smútočného obradu a ostatných náležitostí:

1. Dostavte sa do prevádzky Pohrebníctva NANTE (Kuzmányho nábrežie 36, Zvolen), kde sa dohodnú podrobnosti ohľadom smútočného obradu (cirkevný alebo civilný obrad, dátum, čas a miesto obradu), vyberiete rakvu, v ktorej bude zosnulý pochovaný, kvetinovú výzdobu, parte a ostatné náležitosti. Prineste si so sebou Váš občiansky preukaz.
2. Pracovníci Pohrebníctva NANTE Zvolen Vám zabezpečia vystavenie úmrtného listu a žiadosti o príspevok na pohreb, prípadne ostatných dokladov potrebných pre pochovanie. Tieto dokumenty Vám budú odovzdané pred pohrebným obradom, prípadne podľa dohody.Úmrtie, ktoré nastalo doma:

Pri úmrtí, ktoré nastalo doma, ihneď zavolajte 112, nahláste, že máte podozrenie z úmrtia (uveďte základné informácie o okolnostiach, pri ktorých došlo k úmrtiu). Následne obhliadajúci lekár vykoná prehliadku zosnulého a vystaví "List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie". Po vykonaní prehliadky, ihneď zavolajte na stálu NONSTOP službu Pohrebníctva NANTE, tel. č.: 0911 469 720, 0917 153 396, alebo 045/381 16 51, prípadne sa dostavte do kancelárie Pohrebníctva NANTE, Kuzmányho nábrežie 36 Zvolen, kde si dohodnete ďalší postup pri zabezpečovaní smútočného obradu. Prineste si so sebou občiansky preukaz zosnulého a listy o prehliadke, ktoré vydal obhliadajúci lekár, Váš občiansky preukaz, šaty pre zosnulého, v ktorých bude pochovaný.

Úmrtie, ktoré nastalo v nemocnici, v domove sociálnych služieb

Pri úmrtí, ktoré nastalo v nemocnici, v domove sociálnych služieb Vás bude kontaktovať personál daného zariadenia, ktorý Vám poskytne informácie o úmrtí a mieste, kde sa zosnulý nachádza. V takomto prípade kontaktujte stálu NONSTOP službu Pohrebnej služby NANTE, tel. č.: 0911 469 720, 0917 153 396 alebo 045/381 16 51, prípadne sa dostavte do prevádzky Pohrebníctva NANTE - Kuzmányho nábrežie 36 Zvolen, kde si dohodnete ďalší postup pri zabezpečovaní smútočného obradu. Prineste si so sebou Váš občiansky preukaz a šaty pre zosnulého, v ktorých bude pochovaný.

Úmrtie, ktoré nastalo pri dopravnej nehode

Pri úmrtí, ktoré nastalo pri dopravnej nehode, budete kontaktovaný vyšetrovateľom policajného zboru Slovenskej republiky, ktorý Vám oznámi informácie o úmrtí a mieste, kde bude zosnulý prevezený (nariaďuje sa súdna pitva). V takomto prípade kontaktujte stálu NONSTOP službu Pohrebnej služby NANTE, tel. č.: 0911 469 720, 0917 153 396 alebo 045/381 16 51, prípadne sa dostavte do prevádzky Pohrebníctva NANTE - Kuzmányho nábrežie 36, kde si dohodnete ďalší postup pri zabezpečovaní smútočného obradu. Prineste si so sebou Váš občiansky preukaz a šaty pre zosnulého, v ktorých bude pochovaný.